Skip to content

Thailand National Research Strategy on Logistics and Supply Chain


ยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒ (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

การประชุมเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) PDF

ฉบับที่ ๑ (เสร็จสมบูรณ์)

เอกสารสำคัญ

 1. ยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ PDF
 2. สรุปผลประชุม Roundtable ครั้งที่ 1 PDF
 3. ตารางกิจกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้าประจำปี 2555 DOC

หน่วยงานประสานงาน
Website: www.thaivcml.com
Email: officelogistics.trf@gmail.com

สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พันธกิจของชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติ มุ่งเน้นผลวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของภาครัฐ และแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดของภาคอุตสาหกรรม

โครงการที่อยู่ในความดูแลของชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1. โครงการพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม

2. โครงการการนำเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อการขนส่งในประเทศไทย

3. โครงการการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งขาวลิโทพีเนียสแวนาไมในประเทศไทย

4. โครงการการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด

5. โครงการการจัดลำดับการผลิตซ้ำใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต

6. โครงการการพัฒนาแบบจำลองโซ่อุปทานในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก และการพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทานธุรกิจการค้าปลีก

7. โครงการปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ

8. โครงการการจัดตารางการขนส่งเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแก่น

9. โครงการการจัดการโกดังสินค้าและคลังกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล

10. โครงการการศึกษาและสำรวจระบบโลจิสติกส์ของประเทศจีนในบริบทของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

11. โครงการการศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย

12. โครงการการนำเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อการขนส่งในประเทศไทย

1.โครงการการออกแบบระบบการตัดสินใจ เลือกระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทย – เวียดนาม

2.โครงการ การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณีศึกษา: โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู

3.โครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์

1.โครงการนโยบายของไทยในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์น้ำตาล

2.โครงการนโยบายของไทยในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อ้อยและน้ำตาล การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3.โครงการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับและกรีนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ

4.การปรับปรุงการเข้าถึงของอาหารไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ด้วยการบูรณาการกับห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น

5.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการ E-Logistics เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาอย่างยั่งยืน

6.โครงการโลจิสติกส์ไทย-พม่า

7.โครงการสร้างเครือข่ายตลาดทั้งประเทศ

8.โครงการการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว (Data Mining)

9.โครงการ AEC

ที่มา: เครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ของไทย (ThaiVCML)

2 Comments Post a comment
 1. บทความให้ความรู้ดีมากครับ
  ขอบคุณครับ
  สับปะรดไร่ม่วง

  October 22, 2011
  • ด้วยความยินดีครับ

   October 22, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: