Skip to content

เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม Literature Review ภาค2


เนื่องจากวิทยานิพนธ์ของผมที่เป็นการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้กรณีของการจัดการการดำเนินการในโรงแรม ดังนั้นในวิทยานิพนธ์จึงมีบทพิเศษสองบทที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมในสองเรื่องใหญ่ๆ คือ

1. อธิบายเครื่องมือที่ต้องการจะพัฒนาที่เรียกว่า Quick Scan Audit Methodology (QSAM)
2. สรุปทบทวนการดำเนินการและโซ่อุปทานของโรงแรม

สิ่งที่สองบทนี้มีความแตกต่างจากบท Literature Review คือจุดมุ่งหมายที่เน้นการให้ความรู้และข้อมูลกับผู้อ่านในเรื่องเฉพาะ โดยเรื่องของการชี้ช่องว่างในวรรณกรรม (Gaps in Literature) นั้นไม่ได้เป็นส่วนสำคัญมากเท่าไหร่

ในงานวิทยานิพนธ์อื่นๆ อาจจะมีบทที่อธิบายอุตสาหกรรมที่เป็นกรณีศึกษาของงาน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร หรือ การค้าปลีก หรือ อธิิบายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ในกรณีที่ใช้ประเทศนั้นๆ เป็นกรณีศึกษาหลัก

ส่วนตำแหน่งของบทนั้น อาจจะอยู่ก่อนหน้า หรือ อยู่หลังบททบทวนวรรณกรรมหลักก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม สำหรับวิทยานิพนธ์ของผมนั้น บทที่อธิบาย QSAM จะอยู่ก่อน Literature Review ตามด้วยบทที่เจาะเฉพาะ Hotel Operations & Supply Chains

Download
Chapter2 Quick Scan Audit Methodology
Chapter4 Hotel Operations and Supply Chain

Useful Link
เกร็ดการทำวิจัยจาก TourismLogistics.com: การเขียน Literature Review 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: