Skip to content

ICT Forum 2013

Slide1

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วม การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง

“การพัฒนา ICT ของไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

มีกำหนดการณ์จัดงาน 4 ภาคทั่วประเทศดังนี้

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม

9:00 – 9:30 .

ลงทะเบียน

9:30 – 10:00 .

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

10:00 – 11:00 .

สถานการณ์ ICT ไทย ในกระแสโลก

11:00 – 11:15 .

พักรับประทานอาหารว่าง

11:15 – 12:00 .

โอกาสทางธุรกิจไทยใน AEC จาก ICT

12:00 – 12:15 .

ถาม ตอบ

12:15 – 12:30 .

ประธานกล่าวปิด

12:30 – 13:30 .

รับประทานอาหารกลางวัน

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: