Skip to content

นโยบายท่องเที่ยว รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1


๓.๓.๓ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ  และการกีฬา

๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว

๑.๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของผู้พิการและผู้สูงอายุ

๑.๒) พัฒนาบูรณะและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ของประเทศรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการ

ด้านการท่องเท่ียวเพ่ือให้การประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมท้ังพัฒนามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพ่ือให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเท่ียว

คุณภาพท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ ท้ังระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศและศูนย์กลางการท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในกรอบการค้าเสรีหรือมีความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศไทย และการยกเวนการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย

๑.๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบ

การท่องเท่ียวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเท่ียว สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตัว ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ ขนาดใหญ่

๑.๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ
เพ่ือให้บริการนักท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวให้เพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเท่ียว พร้อมท้ังป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยั่น

๑.๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเท่ียวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ที่มา: เวปไซต์รัฐบาลไทย 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: