Skip to content

ส่งมอบงานบริหารประเทศ จากมาร์คถึงปู


นายกอภิสิทธิ์แถลงส่งมอบงานบริหารประเทศในเรื่องต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

ถือได้ว่าเป็นการแถลงผลงานของประเทศทางอ้อม รวมทั้งป้องกันรัฐบาลใหม่มาอ้างว่ารัฐบาลเก่าทิ้งปัญหาไว้มากมาย

การแถลงแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะประชาชนก็จะได้ฟังความจากทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเองอยากเห็นมากกว่าคือการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประชาธิปัตย์และเพื่อไทยในการส่งต่องานจริงๆ อย่างที่ทำกันในประเทศชั้นนำ เช่น สมัย  Obama รับต่อจาก Bush ใน USA หรือ David Cameron ที่รับต่อจาก  Gordon Brown ที่ UK

ที่นี้ต้องรอดูว่านายกหญิงคนแรกจะแถลงเข้ารับตำแหน่งอย่างไรบ้าง

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: