Skip to content

ช่องว่างทางการศึกษาในสหราชอาณาจักร


Gap is everywhere, even in the UK

จากการศึกษาของสหภาพมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (University and College Union) หรือ UCU (มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นอาจารย์) ได้พบช่องว่างทางการศึกษาของประชากรในสหราชอาณาจักร (UK) โดยสามารถแบ่งอกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มีการศึกษาดีนั้นอาศัยอยู่ในลอนดอนและทางใต้ของ UK เป็นส่วนใหญ่ (พื้นที่สีอ่อนในแผนที่)  โดยพื้นที่ที่มีสัดส่วนของผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติทางการศึกษาน้อยที่สุด (หรือมีส่วนสัดส่วนของผู้ที่มีการศึกษามากที่สุด) 5  อันดับแรกคือ

Constituency Percentage with no qualifications Rank
Brent North 1.9 1
Romsey and Southampton North 2.3 2
Wimbledon 2.6 3
Winchester 2.6 3
Leeds North West 2.7 5

ส่วนพื้นที่ที่มีสัดส่วนผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติทางการศึกษามากที่สุด 5 อันดับได้แก่

Constituency Percentage with no qualifications Rank
Glasgow North East 35.3 1
Birmingham, Hodge Hill 33.3 2
Bradford West 29.0 3
Glasgow East 29.0 3
Derby South 26.1 5

พื้นที่ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนกลางและทางตอนเหนือของประเทศ

ทาง UCU ได้แสดงความกังวลถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดังกล่าวว่าจะเป็นชนวนปัญหาทางสังคมได้ในอนาคต ทั้งการผลิตแรงงานที่มีฝีมือของประเทศ รวมถึงสภาพแวลดล้อมของพื้นที่ที่มีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำซึ่งมีระดับของอาชญากรรมค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ยังได้วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ยอมให้มีการขึ้นค่าเรียนจาก £3,000 เป็น £9,000 ได้นั้นว่าเป็นการทำให้ช่องว่างดังกล่าวแย่ลงไปอีก

ทาง Department of Education ได้ออกมาชี้แจงว่าแนวทางแก้ไขนั้นจะได้มีการเพิ่มจำนวนอาจารย์และทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่ยากจนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว

Gap is everywhere?

ข่าวนี้อาจจะเป็นหลักฐานหนึ่งว่า ในโลกนี้ก็มีความเลื่อมล้ำอยู่ทุกแห่งไม่เว้นแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักร ถ้าว่างๆ ผมได้ลองหาข้อมูลขอประเทศไทยแล้วพบแต่เพียงจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเรียน แต่ยังไม่พบสัดส่วนทางการศึกษาของประชากรทั้งหมด คิดว่าน่าจะมีอยู่ในการสำรวจสำมะโนประชากร หากใครมีข้อมูลอย่างจะแบ่งปันก็จะยินดีมากเลยครับ

ข้อสังเกตุหนึ่งสำหรับสถิติของ UK คือระบบสวัสดิการที่รัฐบาลเคยมีให้ในระดับที่สูงมาก เช่น คนที่ไม่มีงานทำก็มีมีเงินเลี้ยงดู ค่ารักษาพยาบาล ทำให้หลายๆ คนไม่อยากหางานทำและอยู่ด้วยเงินสวัสดิการนี้ไปวันๆ ทำให้รัฐบาลปัจจุบัน ต้องให้ความสำคัญกำการตรวจสอบว่าผู้ว่างงานที่สมควรจะได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความพยายามที่จะหางานแล้วจริงๆ

ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการที่จะเป็นรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่่เรื่องง่ายๆ ที่รัฐบาลลด แลก แจก แถม อย่างเดียว แต่จะต้องมีระบบการจัดการและคัดกรองผู้ที่เหมาะสมจะได้รับสวัสดิการในระดับต่างๆ ที่ดีอีกด้วย มิฉะนั้นปัญหาต่างๆ ทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจอาจจะร้ายแรงจนก่อให้เกิดวิกฤตได้

ที่มาข้อมูล BBC และ UCU

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: